tło tło tło tło tło tło tło

Cytat dnia: "Spraw, aby każdy dzień miał szanse stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia" Mark Twain

Zdjęcie

Kadulska Irena Urszula prof. zw. dr hab.

4 maja 2011

Specjalności: literaturoznawstwo i teatrologia XVIII wieku.
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 1967 roku w Gdańsku, początkowo pracownik tutejszego Ossolineum, a następnie związana z UG. Od chwili doktoratu (1971) prowadzi zajęcia z literatury epok dawnych, głównie z oświecenia oraz z historii literatury europejskiej i z dziejów teatru do XVIII wieku.

Opublikowane książki dotyczą zagadnień dramatu zakonnego oraz historii szkolnictwa wyższego i kultury: Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego oświecenia (1974); Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku (1993); antologia szkolnych form dramatycznych (1997); Akademia Połocka: ośrodek kultury na Kresach 1812-1820 (2004).
Wśród książek redagowanych wymienia tom referatów polsko-węgierskich Europejskie związki dawnego teatru szkolnego (2003) i książkę przygotowaną wspólnie z R. Grześkowiakiem dedykowaną Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim: Od liryki do retoryki (2004). Obecnie przygotowuje monografię o teatrze widowisk ogniowych w XVIII wieku.
Dla potrzeb dydaktycznych wydała zbiór materiałów do studiów nad epoką oświecenia (1994).

Tematyka jej artykułów naukowych obejmuje także twórczość pisarzy XVIII wieku: F. Karpińskiego, F.D. Kniaźnina, I. Krasickiego, S. Konarskiego, J.U. Niemcewicza, J. Potockiego, W. Rzewuskiego, J. Wybickiego, F. Zabłockiego i in. Część z nich zamieszczono w antologii literatury europejskiej Patrimoine litteraire Europèen, t. 9 i 10, Bruxelles 1998. W swych pracach zajmuje się także zjawiskiem „ośmielania się kobiet” XVIII stuleciu.

W Instytucie Filologii Polskiej pełniła funkcje: wicedyrektora i dyrektora (1993-1999), była członkiem Senatu UG, brała udział w pracach Wydziałowej Komisji do Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej w latach 1996-2008 (w ostatnim roku była przewodniczącą), jest kierownikiem Zakładu Historii Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej. Od roku 2004 jako ekspert

Dziś jest:

Ikona

piątek, 23 Kwiecień 2021


Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/imienniczek/imienniczek/public_html/index.php on line 23

Kalendarz

Ikona

Portrety kobiet


    Logo

Partnerzy

Ikona
strzałka